Endownment programs

Vyasa Jyothi Award 2022 - Mahamahopadhyaya Mahabaleshwar Bhatt

.

Details
 • 17 Jul 2022
 • KRG Hall, Bharatiya Vidya Bhavan, Bengaluru

Vyasa Jyothi Award 2021 - Veda Brahma Shri Dhali Lakshmi Narasimha Bhatt

.

Details
 • 07 Aug 2021
 • Bhavan Bengaluru

Prof. V. K. Gokak Award for the year 2021

The Prof. V. K. Gokak Award for the year 2021 has been conferred upon Dr. S. G. Jainapura and Dr. Meena Deshpande Mahishi..

Details
 • 01 Jan 2021
 • Bhavan Bengaluru

Vyasa Jyothi Award 2020 - Veda Brahma Shri Nagaraj

T.

Details
 • 12 Oct 2020

Prof. V. K. Gokak Award for the year 2020

The V. K. Gokak Award for the year 2020 has been conferred upon Shri. Lakshmish Tolpadi.

Details
 • 01 Jan 2020
 • Bhavan Bengaluru

Vyasa Jyothi Award 2019 - Vedamurthy Vidwan Shri. Ramachandra Bhatta

.

Details
 • 20 Jul 2019
 • KRG Hall

Vyasa Jyothi Award 2017 - Dr A Ramaswamy Iyengar

.

Details
 • 09 Jul 2017
 • KRG Hall